A Mozdonyvezető utcai Tagóvoda, Rákospalota kertvárosi zöldövezetében egy kétszintes, nyolc csoporttal működő intézmény. Óvodai csoportjaink osztott, illetve osztatlan összetételűek. A csoportok feltöltöttsége átlagosan 100 % körüli. Az óvodai nevelési célunk az, hogy az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakoztatását elősegítsük, az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével (ideértve a különleges gondozást igénylő gyermek ellátását is).

Az óvodai nevelésben alapelvünk, hogy a gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezze. A nevelés tegye lehetővé és segítse a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását. Fontosnak tartjuk, hogy az óvodai nevelésünkben alkalmazott pedagógiai intézkedések a gyermek személyiségéhez igazodjanak.

Óvodánk nyitott a partneri elvárások iránt. Szorosan együttműködik a nevelési színterekkel – család, bölcsőde, óvoda, iskola. Pedagógiai gyakorlatunk a családi nevelésre épít. Óvodai nevelésünk csak a családdal együtt, a családi nevelés funkcióját erősítve tudja nevelő szerepét betölteni. A gyermekek fejlődési szükségleteihez igazítjuk az óvodai nevelési programot.

Intézményünkben speciális feladatokat is ellátunk: logopédiai csoportunkban 12 – 15 fő akadályozott, megkésett beszédfejlődés és nyelvi fejlődési zavar miatt beszédfogyatékos sajátos nevelési igényű (SNI) gyermek fejlesztése folyik. A megnövekedett igények miatt, a többi beszédfogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekeket, a többi óvodai csoportjainkba integráltuk. A gyermekek speciális fejlesztését utazó logopédusok, gyógypedagógusok és mozgásterapeuta látja el. Továbbá cukorbeteg, lisztérzékeny, és halmozott ételallergiás gyermekek egész napos integrált óvodai nevelése valósul meg. Az óvodapedagógusok munkáját dietetikusok és orvos segíti. Az emelkedő igények miatt óvodánkban, több csoportban is biztosítjuk e speciális ellátást.

Óvodai nevelésünkben kiemelt szerepet kap a környezetudatos magatartás és a környezetvédő szemlélet. Sajátosságaink közé tartozik a Madarász ovi Program, hiszen fontosnak tartjuk, hogy már óvodáskorban kialakuljon a gyermekek természet iránti szeretete és tisztelete. A foglalkozások célja a gyermekek természetvédelmi ismereteinek bővítése (óvodai foglalkozások), valamint kirándulások szervezése ornitológus szakember vezetésével. A program során az óvodások aktívan részt vesznek alapvető környezetvédelmi tevékenységekben, megismerik a környezetükben élő növényeket és állatokat, pl. madáretetés, madárgyűrűzés, madárles. Egész évben végezünk állat- és növénygondozási feladatokat, amelyre nagyszerű lehetőséget biztosít óvodánk előkertjében kialakított madárbarát kert.

Intézményünkben parajdi sókőből száraz sószobát alakítottunk ki, mely gyermekeink egészségének megőrzését és immunrendszerük erősítését biztosítja.

Fontosnak tartjuk azoknak az értékeknek a megőrzését, amelyek alapját képezik nemzeti identitásunknak, magyarságunknak, így hagyományőrző óvodánkban a gyermekek a tradicionális kultúra értékeivel ismerkedhetnek meg. Hagyományaink jeles napokhoz kötődnek.

Különfoglalkozások, rendezvények szervezésénél elsődleges szempontunk, hogy azok tartalmukban színesek, jól szervezettek és élvezhetőek legyenek.

Gyermekképünk